Marilyn Manson at Myth

[youtube_sc url=”http://youtu.be/qPvaqjX4glc”]

[youtube_sc url=”http://youtu.be/Bfpx9Wg-0Xs”]